Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník f

Familiář
je asociovaný člen-terciář Řádu německých rytířů. Jedná se o muže laiky, kteří žijí normálním životem, a v podmínkách svého života se snáží žít podle ideálů tohoto řádu. Familiář vznikl dle pravidel z roku 1224 a trval až do změny řeholního řádu v roce 1606, ale v souvislosti s reformou Německého řádu po první světové válce došlo k jeho obnovení v roce 1936. Familiáři se člení územě na bailivy a komendy. Dnes jich je asi 700 po celém světě.

 

Farní kostel

je hlavním kostelem farnosti, v obci nebo městě, kde sidlí farář. Vedlejší kostely farnosti se nazývají filiální. Farní kostel bývá v majetku farnosti, ale může být i v majetku veřejné právnické osoby, jako je například město nebo obec. V takovém případě získává kostel i přídomek městský nebo obecní. V katolické církvi  farnost zřizuje diecézní biskup. Ve farním kostele se mají pravidelně konat bohoslužby a také křty, svatby a pohřby farníků. Dnes již nejsou věřící vázáni jen ke své farnosti, tak jak tomu bylo dříve, ale církev svým farníkům doporučuje, aby se bohoslužeb učástnili i nadále ve svých farních kostelech.

 

Fideikomis

Právně zajištěné nedělitelné, nezcizitelné a neprodejné rodinné svěřenectví, tj. soubor majetku dědičný podle pravidel stanovených zůstavitelm. Fideikomis bránil nerozvážnému hospodaření a tím zchudnutí rodu. Držitel fideikomisu byl jen jeho správcem, měl povinnost vyživovat ostatní členy rodiny a neztenčené svěřenectví předat dědici. Zřízení fideikomisu povoloval panovník a vyžadovalo souhlas všech čekatelů a žijících členů rodu. Smrtí posledního člena rodu fideikomis zanikal.

Podle způsobu dědické posloupnosti se dělí na majorát, seniorát, primogenituru, minorát, juniorát a ultimogenituru

Majorát  je dědická posloupnost, kdy dědicem je nejstarší z nejbližších zákonných dědiců posledního držitele.

Seniorát   je dědická posloupnost, kdy dědicem je nejstarší žijící příslušník celého rodu.

Primogenitura   je dědická posloupnost, kdy dědicem je nejstarší příslušník z nejstarší rodové linie.

Minorát   je dědická posloupnost, kdy dědicem je nejmladší z nejbližších zákonných dědiců.

Juniorát  je dědická posloupnost, kdy dědicem je nejmladší z celého rodu.

Ultimogenitura je dědická posloupnost, kdy přednost náleží nejmladší linii.

http://hrady.dejiny.cz/slovnik/

 

Filiální

pobočný, dceřinný, vedlejší.

 

Fundace

je právnická osoba, která byla vytvořena vyčleněním majetku za určitým účelem. Může jím být jak účel veřejně prospěšný, tak i o účel soukromý, v němž se projevují zájmy konkrétní osoby.

 

Fundátor

zakladatel

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář