Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník K

Kladí

Nebo také břevnoví je vodorovný překlad nesený podporami (sloupy, pilíři, pilastry). Obvykle se tak označuje prvek klasické řádové architektury, která se vyvinula ve středověkém Řecku jako stylové ztvárnění podpory a břemene. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Klad%C3%AD

 

Klarisky
Chudé sestry sv. Kláry je cirkevní římskokatolický ženský řád. Řád založil sv. František z Assisi roku 1212 jako tzv. druhý řád menších bratrů na podnět svaté Kláry. Sv. Klára se v roce 1215 stala představenou prvního konventu u sv. Damiána v Assisi, po jejím svatořečení řád přijal její jmeno.

 

Kondotiér

z italského od condotta, velení. Kondotiér byl velitel nájemné armády v Itálii, zejména ve 14. - 16. století. V přeneseném významu znamená také žoldnéř nebo bezohledný válečník.

 

Konfirmace

ověření, potvrzení křestního slibu, biřmování,papežské potvrzení biskupa.

 

Konfraternita

1) církevní bratrstvo, řádová organizace; 2) vzájemné dědické právo mezi dvěma nebo více panovnickými domy; 3) dohody o různě těsném spojení dvou i více konventů, bratrství

 

Konfese

z latinského con-fessio vyznání; v teologii zpověď jako přiznání vlastních vin (hříchů)

 

Kontribuce
pochází od latinského slova contributio,původně to byl název pro poplatek vybíraný vítěznou armadou z dobytého uzemí, v zemích koruny české se tento název spíše používal jako název pro daně nebo odvody určené především na financování armád čili vojenská daň na valečná tažení a válečné výdaje. 

 

Konvent

shromáždění všech řádových příslušníků kláštera

 

Konvertovat
doslovný překlad je přejít změnit obrátit. U nás se tento výráz používal k pojmenování změny vyznání.

 

Královská věnná města

Věnná města byla zdrojem příjmů a osobním útočištěm českých královen. V roce 1603 byla vyčleněna z ostatních královských měst a dostala se pod správu zvláštního královského podkomořího. Ekonomický a politický vliv města ztrácela po bitvě na Bílé hoře (1620). Jejich právní forma zanikla však až v roce 1918, po vzniku samostatné Československé republiky.

 

Královský číšník

Číšník byl jedním z úřadů, který se na dvoře českých knížat začal objevovat od poloviny 12. století. V pramenech je nazýván pincerna, pocillator, buticularius, scenco, schenk. Vedle číšníka je zaznamenán podobný úřad stolníka (jídlonoš, truchsas, dapifer). Tradice obou úřadů je velmi dlouhá. Její počátky pocházejí již z merovejských a karolinských královských dvorů. Na dvoře Svaté říše římské vznikly později arciúřady dané do dědičného držení říšským suverénům. Stolníkem byl falckrabí rýnský, maršálkem vévoda saský, komořím markrabě braniborský a číšníkem kníže, později král, český.

V průběhu dějin se úřad číšníka vyvinul do instituce s vnitřní organizací. Na jejím vrcholu stál nejvyšší číšník (summus, pincera, Archipincera, pincera regni Bohemie). Jemu podřízený byl podčeší (subpincera). Vedle nejvyššího existovaly také úřady dvorského číšníka a dvorského podčeší. Povinností královského číšníka byla starost o nápoje pro panovnický stůl a péče o vinné sklepy. Obsluha při stolování byla později svěřena podčešímu. Číšník sám obsluhoval jen při významných událostech.

 

Kurfiřt

přejatý význam z němčiny kurfürst, složenina ze slov küren to znamená volit a der Fürst to znamená kníže. Byl řišský kníže s právem volit císaře svaté říše římské. Původně volila krále všechna říšská knížata, nárok byl poprvé uplatněn roku 1198. Kolem poloviny 13. století se počet knížat volitelů ustálil na sedmi, což v roce 1356 formálně uzákonil císař Karel IV svojí zlatou bulou. Kurfiřti byli zároveň držiteli nejvyšších říšských úřadů.

Těchto původních sedm bylo:

tři duchovní:

-arcibiskup mohučský (říšský kancléř pro německou část říše)

-arcibiskup kolínský (řišský kancléř pro Itálii)

-arcibiskup trevirský (řišský kancléř pro Burgundsko)

 

čtyři světští:

-král český (jako nejvyšší číšník)

-falckrabě rýnský (nejvyšší stolník)

-vévoda saský (nejvyšší maršálek)

-markrabě braniborský (nejvyšší komorník)

 

Nově ustanovení kurfiřti

V průběhu třicetileté války byl rýnský falckrabě Fridrich V., bojující proti císaři zbaven držav Horní a Dolní Falce včetně kurfiřtské hodnosti, jež byly v roce 1623 uděleny bavorskému vévodovi Maxmiliánovi I. vestfálským mírem z roku 1648 byla rýnská (Dolní) Falc navrácena synovi Fridricha Falckého Karlu Ludvíkovi a současně mu byla udělena nová kurfiřtská hodnost. Počet volitelů se tak zvýšil na osm.

Dalším, devátým kurfiřtem byl v roce 1692 jmenován vévoda Brunšvicko-lüneburský (kurfiřt hannoverský.)

V souvislosti s napoleonskými válkami byla zrušena církevní kurfiřtství trevírská a kolínská a mohučské bylo převedeno do Řezna. Naopak byla vytvořena čtyři další světská kurfiřtství:

-Bádensko

-Hesensko-Kasselsko

-Württembersko

-Solnohradsko (v roce 1805 převedeno do Würzburgu)

Po zániku svaté říše římské v roce 1806 pozbyl titul kurfiřta opodstatnění. Jediný zeměpán, který pokračoval v užívání titulu kurfiřta, byl lankrabě hesensko-kasselský a to z prestižních důvodů, aby si uchoval postavení seniora Hessenského domu vůči nově povýšenému velkovévodovi Darmštadskému. Vládci Hesensko-Kasselska udrželi kurfiřtský titul a vládu do až do porážky v prusko-rakouské válce a zániku samostatného státu v letech 1866-1867.

Kurfiřtské klobouky a insignie

Symboly kurfiřtského úřadu, jejich hodnostní klobouky, případně pláště a další součásti slavnostního hávu, se na rozdíl od královských korun dochovaly jen vzácně, protože jsou vyrobeny z látky, což není trvanlivý materiál. Dodnes se zachoval kurfiřtský český klobouk asi z roku 1640. Spolu s pláštěm a rukavicemi je přechováván ve Světské klenotnici vídeňského Dvorního hradu. Braniborský kurfiřtský klobouk zhruba z roku 1650 je uložen v pokladnici katedrály v Halberstadtu a saský klobouk z doby kolem roku 1675 se nachází ve sbírkách královské zbrojnice na drážďanském zámku. Spolu s kloboukem se ve sbírkách zbrojnice nachází i kurfiřtský ceremoniální meč vyrobený přibližně v roce 1425. V roce 2013 byla podle nálezu z hrobu vyrobena replika falckého klobouku kurfiřta Jana Vílema pro město Düsseldorf, která je dočasně přechovávána při vévodském mauzoleu v kostele svatého Ondřeje. Replika hannoverského klobouku je přechovávána v Bomannově muzeu v Celle a byla v roce 2014 prezentována na hannoverské dynastii.

 

Kustod

dozorce, průvodce, opatrovník, správce. Nejčastěji se používá jako synonym pro správce muzejních, uměleckých nebo jiných sbírek.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář